Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Informatiemagazine dat federale ambtenaren bij elkaar brengt
Lid van FED+?

Samen sterk tegen sociale fraude

Toon grote weergave

De overheid voert haar strijd tegen de sociale fraude op. Het gebruik van het elektronische proces-verbaal (ePV) verhoogt de kwaliteit van de processen-verbaal en zorgt voor meer vervolging en boetes. Door de pv’s in een centrale databank op te nemen kunnen de diensten nu ook meer informatie met elkaar uitwisselen. De automatisering van de gegevensstromen leidt tot een snellere afhandeling van de dossiers. Het project haalde er de eGov Award voor Rendabiliteit (2011) mee binnen.

De inspecteur die een inbreuk op de sociale wetgeving vaststelt, schrijft die neer in een proces-verbaal. Dat document kan vervolgens aanleiding geven tot een gerechtelijke vervolging of een administratieve geldboete. In ons land zijn er achttien sociale inspectiediensten bevoegd om zulke pv’s op te stellen. Doorheen de jaren hadden ze daar elk hun eigen gegevensmodel voor uitgewerkt. Ook iedere inspecteur had een eigen manier van werken. Dat zorgde voor een bijzonder heterogene omgeving, wat de verwerking van de processen-verbaal niet ten goede kwam. “Het moderniseringsproject ambtenarenzaken dat hiervoor werd ingediend, zorgde voor meer lijn”, zegt Jackie Van Damme, adviseur-generaal bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). “Het heeft een sociaal strafwetboek en een uniform gegevensmodel voor de inspectiediensten opgeleverd.”

Hogere kwaliteit
In dat uniforme model kwamen de juridische behoeften van alle inspectiediensten en de arbeidsauditeurs samen. Daarna startten de inspectiediensten van de RSZ en RVA, Toezicht Sociale Wetten (FOD WASO) en de Sociale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid) een traject om het uniforme gegevensmodel om te zetten in een elektronisch proces-verbaal. “Dat moet leiden tot pv’s van hogere kwaliteit, en zo tot de inning van meer boetes en tot meer strafrechtelijke vervolging”, zegt Antoine Van Gucht, inspecteur bij de RSZ. Het ePV is een webtoepassing en is gebaseerd op een uniforme inbreukenlijst. Die zorgt ervoor dat de inspecteurs niet langer telkens de exacte terminologie moeten opzoeken in wetteksten. De inspecteurs realiseren zo tijdwinst, terwijl ook het risico op fouten afneemt.

Het ePV past binnen het streven van de FOD Justitie naar meer elektronische procesvoering, met name bij de controle op sociale fraude. “Het ePV moet het werk van de inspecteur een stuk vlotter laten verlopen”, vertelt Indra Brisart, projectleider ePV bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). “De toepassing vermeldt onder meer de zogenaamde constitutieve elementen en de geldingsduur van de inbreuken.” Om in aanmerking te komen voor strafrechtelijke vervolging of administratieve geldboete moet de inspecteur de inbreuken in het pv bewijzen. Omdat het ePV de kwaliteit van de dossiers verhoogt, neemt het risico op afgewezen dossiers af.

Overleg met alle partijen
Het ePV is het resultaat van een samenwerkingstraject dat al in 2000 startte. “Vanaf dan vond er overleg plaats tussen de inspectiediensten om tot een uniform gegevensmodel voor het pv te komen”, zegt Jackie Van Damme. Daarna brachten de diverse werkgroepen de praktische en juridische behoeften van de inspecteurs samen in het ePV. “Het overleg was vaak vrij complex”, vertelt Indra Brisart. “Bij de invulling van het gegevensmodel moesten we ook rekening houden met de input van andere partijen, waaronder de Commissie Privacy en Justitie.”

Vandaag is het ePV in gebruik bij de directie Administratieve Geldboeten van de FOD WASO en bij de duizend inspecteurs van de vier diensten die in het pilootproject zijn gestapt. Samen zorgen zij ervoor dat 87% van de inbreuken op de sociale wetgeving in elektronische pv’s wordt vastgesteld. “Dat willen we nu verder uitbreiden”, vertelt Indra Brisart. “We willen meer inspectiediensten gebruik laten maken van het ePV. Daarnaast maken we werk van de automatische doorstroming van de elektronische pv’s naar de FOD Justitie.” Op termijn zullen ook de RVA, het RIZIV, de OCMW’s of andere betrokken organisaties de pv’s elektronisch ontvangen. Het centraliseren van sociaalrechtelijke inbreuken in één databank schept heel wat mogelijkheden inzake informatie-uitwisseling tussen diensten. Daardoor kan beter opgetreden worden bij bijdrage- en uitkeringsfraude. Omdat bepaalde gegevens niet meer manueel moeten ingebracht worden in de informaticasystemen van de diensten kunnen de dossiers ook sneller afgehandeld worden. Het ePV zal de huidige vervolgingsgraad voor sociale fraude van 65% helpen optrekken tot 85%. Dat, en andere pluspunten van het ePV, moet de overheid naar schatting 6,9 miljoen euro per jaar bijkomend opbrengen.

De som der delen

  • Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD): coördineert de federale sociale inspectiediensten in hun strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.
  • Directie Administratieve Geldboeten (FOD WASO)
  • Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)
  • Sociale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid)
  • Inspectiedienst RSZ
  • Inspectiedienst RVA
  • Smals: de ICT-partner van het project

Reacties

Archief: Mijn overheid & ik

Yes/No dialog

Ja Nee Sluiten x

Stuur naar een collega

Sluiten x

Login

Sluiten x
Sluiten Sluiten x

Klik op de afbeelding om te vergroten

Sluiten Sluiten x

Content dialog

Sluiten Sluiten x